неділя, 29 вересня 2013 р.

Проект Декларації етичних засад Docudays UA

Проект Декларації етичних засад
Всеукраїнської Мережі регіональних партнерів Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA
Місія Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA – сприяти зміцненню почуття людської гідності у громадян України, надавати знання та надихати їх на активні грамотні відповідальні дії задля захисту прав людини, здійснення принципів верховенства права і демократії в Україні.


Мета - сприяти підвищенню рівня української кінодокументалістики, становленню в Україні відкритого діалогу про моральні проблеми суспільства, права людини, формуванню в суспільстві розуміння людської гідності як найвищої цінності, створенню фундаменту для демократичного майбутнього країни.

Для здійснення означених місії та мети Мережа регіональних партнерів фестивалю проводить Мандрівний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA, розробляє та здійснює інформаційні та навчальні правоосвітні програми; підтримує громадські правозахисні та правоосвітні ініціативи; співпрацює з правозахисними українськими та міжнародними НДО, державними органами та органами місцевого самоврядування; поширює досвід партнерських фестивалів інших країн.

Преамбула
• Ми, регіональні партнери Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини
Docudays UA (Мережа партнерів Docudays UA);
• визнаючи цінності: людської гідності, свободи, універсальності прав людини, верховенства права, гуманного суспільства, демократичної держави, а також поваги до природи, як першооснови людського життя;
• усвідомлюючи відповідальність за реалізацію власної місії - захищати свободу, сприяти побудові в Україні гуманного суспільства, що базується на повазі до людського життя та гідності, гармонійних стосунках між людиною, державою та природою;
• підтверджуючи власну відданість ідеалам та принципам, проголошеним у Загальній декларації прав людини, Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, інших прийнятих на їхній основі міжнародних правових документів, що враховують цивілізаційні виклики XXI століття;
• намагаючись зробити свою діяльність більш зрозумілою суспільству, більш свідомою, відповідальною та ефективною;
• проголошуємо цю Декларацію етичних засад діяльності Всеукраїнської Мережі регіональних партнерів Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA та заявляємо про свій намір керуватися нею в повсякденній діяльності.
Ми добровільно погоджуємось з тим, що основними етичними принципами діяльності Всеукраїнської Мережі регіональних партнерів Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA вважаються:
• Відповідність власних дій проголошеній місії, цілям та принципам
• Незалежність та неупередженість
• Відповідальність
• Активна правозахисна та громадянська позиції
• Недискримінація
• Ненасильство
• Відкритість та прозорість
• Толерантність
• Солідарність та доброзичливе співробітництво
• Ефективне та ощадливе використання ресурсів
1. Принцип відповідності власних дій проголошеній місії, цілям та принципам
1.1 Мережа партнерів Docudays UA діє у відповідності до місії та мети фестивалю Docudays UA, спільно визначених цілей та принципів, зокрема, проголошених у цій Декларації.
1.2. Мережа партнерів Docudays UA та її члени прагнуть розробляти та впроваджувати високі етичні стандарти співпраці та особистих учинків.
2. Принцип незалежності та неупередженості
2.1. Взаємодіючи з державними, комерційними структурами, ЗМІ, іншими громадськими об’єднаннями, Мережа партнерів Docudays UA та її члени уникають залежності від них - у першу чергу, коли це становить загрозу правам людини, основоположним свободам, задекларованій місії, цінностям та принципам діяльності Мережі партнерів Docudays UA.
2.2. Мережа партнерів Docudays UA незалежна від суспільної думки, коли вона суперечить задекларованій місії та цінностям, що поділяють члени Мережі партнерів Docudays UA.
2.3. Мережа партнерів Docudays UA не може підтримувати в будь-якій формі жодну політичну партію. Політичний вибір є особистою справою членів Мережі партнерів Docudays UA.
3. Принцип відповідальності
3.1. Мережа партнерів Docudays UA та її члени прагнуть максимальної достовірності та об’єктивності інформації, що поширюється ними.
3.2. Мережа партнерів Docudays UA та її члени діють у межах своєї компетентності, постійно прагнуть самовдосконалення та досягнення якнайвищих стандартів професіоналізму.
3.3. Мережа партнерів Docudays UA, її члени прагнуть до виконання взятих на себе взаємних зобов’язань, дотримуються письмових та усних домовленостей та угод.
4. Принцип активної громадянської та правозахисної позиції
4.1. У своїй діяльності Мережа партнерів Docudays UA та її члени намагаються відстоювати активну громадянську та правозахисну позицію.
5. Заборона дискримінації
5.1. Мережа партнерів Docudays UA та її члени поважають права людини та основні свободи незалежно від раси, кольору шкіри, статі, громадянства, етнічного або соціального походження, майнового або іншого стану, посади, роду і характеру занять, місця проживання, мови, релігії, політичних й інших переконань.
6. Принцип ненасильства
6.1. Мережа партнерів Docudays UA та її члени не пропагують та не застосовують насильницькі дії для досягнення своїх цілей.
7. Принцип відкритості та прозорості
7.1. Інформація про місію, цінності, цілі, принципи, результати діяльності Мережі партнерів Docudays UA та її членів відкрита для суспільства.
7.2. Мережа партнерів Docudays UA відкрита для співпраці та вступу представників інших НДО, мереж громадських організацій та окремих осіб, що поділяють її суспільну місію, цінності, цілі та принципи діяльності.
7.3. Мережа партнерів Docudays UA та її члени прагнуть встановлення постійного діалогу та взаємодії з іншими суспільними структурами.
7.4. Мережа партнерів Docudays UA та її члени щороку оприлюднюють звіт про свою діяльність, пов'язану з організацією Мандрівного фестивалю.
8. Принцип толерантності.
8.1. Асоціація та її члени поважають відмінності в мисленні партнерів.
8.2. Мережа партнерів Docudays UA та її члени уникають компрометації партнерів, інших організацій та колег, що працюють у них.
8.3. Члени Мережі партнерів Docudays UA у публікаціях, радіо-, телеінтерв’ю та інших публічних виступах завжди надають повну інформацію про всіх представників фестивалю в цьому регіоні та спільні досягнення.
9. Принцип солідарності та доброзичливого партнерства.
9.1. Члени Мережі партнерів Docudays UA підтримують один одного, це - єдина команда, ресурс один одного й фестивалю Docudays UA. Кожен член команди працює на зміцнення своєї позитивної репутації, репутації колег та фестивалю в цілому – задля успішного виконання місії та досягнення мети, а також задля розбудови фестивалю Docudays UA.
9.2. Члени Мережі партнерів Docudays UA співпрацюють на засадах довіри, поваги і взаємодопомоги.
9.3. Добросовісна конкуренція між членами Мережі партнерів Docudays UA припустима - як один із засобів підвищення їхнього професіоналізму та спроможності до ефективних дій. Втім, ця конкуренція не повинна руйнувати відносин довіри, заважати активній комунікації та співпраці всередині Мережі партнерів Docudays UA.
9.4. При виникненні конфліктів поміж членами Мережі партнерів Docudays UA вони керуються проголошеними в цій Декларації етичними принципами та прагнуть до розв‘язання конфліктів шляхом діалогу й досягнення компромісу в самій Мережі, аби не завдавати шкоди її репутації.
9.5. Члени Мережі партнерів Docudays UA повинні дотримуватися в спілкуванні та в діях взаємно визнаних норм моральності.
10. Принцип ефективного та ощадливого використання ресурсів.

10.1. Мережа партнерів Docudays UA та її члени намагаються використовувати фінансові, матеріальні, людські, природні ресурси максимально ефективно та ощадливо, спрямовуючи їх переважно на реалізацію місії та мети.

Немає коментарів:

Дописати коментар