пʼятниця, 27 січня 2012 р.

Конкурс проектів від Тернопільської ОДА


На Тернопільщині розпочався конкурс  проектів програм, розроблених громадськими організаціями, стосовно дітей, молоді, жінок та сім’ї на 2012 рік.
Метою проведення конкурсу є спрямування коштів на виконання програм, які забезпечать ефективне розв’язання соціальних проблем дітей, молоді, жінок та сім’ї.

Для участі у конкурсі допускаються проекти програм, розроблені та подані молодіжними громадськими організаціями, які мають обласний статус та зареєстровані в установленому законом порядку не пізніше ніж за рік до дня закінчення терміну подання заявок на конкурс, а також у разі надання громадськими організаціями гарантій щодо залучення ними коштів з альтернативних джерел, не заборонених законодавством, в обсязі не менше ніж 25% загальної суми кошторису витрат на реалізацію проекту.
В окремих випадках допускаються проекти громадських організацій, які мають міський чи районний статус, але сам проект повинен мати обласне значення.
Конкурсна документація приймається управлінням у справах сім'ї та молоді за офіційною адресою (м. Тернопіль, вул.Грушевського, 8, каб.332) до 20 лютого 2012 року.
ПОЛОЖЕННЯ
про конкурс проектів програм,
розроблених молодіжними громадськими організаціями
стосовно дітей, молоді, жінок та сім’ї на 2012 рік
1. Цим Положенням регламентуються проведення конкурсу проектів програм, розроблених громадськими організаціями, стосовно дітей, молоді, жінок та сім’ї (далі — конкурс), критерії визначення його переможців для розподілу коштів, які передбачаються у місцевому бюджеті для підтримки громадських організацій на виконання загальнодержавних, регіональних, обласних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок та сім’ї.
2. Метою проведення конкурсу є спрямування коштів на виконання програм, які забезпечать ефективне розв’язання соціальних проблем дітей, молоді, жінок та сім’ї.
3. Проект програм повинен:
- відповідати змістові загальнодержавних, регіональних, обласних програм;
- спрямовуватися на розв’язання соціальних проблем;
- забезпечувати ефективність виконання програми;
- передбачати економічність форм і методів виконання програми, а також очікуваний результат;
- забезпечувати поєднання бюджетних і позабюджетних коштів;
- поєднувати ініціативу виконавців програми з їх відповідальністю за виконання та ефективне і цільове використання бюджетних коштів.
4. Організатором конкурсу є управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації.
5. Конкурс проектів програм відбувається щорічно.
6. Оголошення про конкурс проектів програм розміщується на офіційному веб-сайті управління (www.usm.te.gov.ua).
7. Для розгляду проектів програм при управлінні утворюється як консультативно-дорадчий орган конкурсна комісія у складі 5 осіб. Положення про конкурсну комісію, її персональний склад та регламент затверджуються наказом начальника управління. У своїй діяльності комісія керується актами законодавства, цим Положенням і положенням про неї.
8. До складу конкурсної комісії входять представники управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації, а також в установленому порядку фахівці, представники громадських організацій.
9. Для участі у конкурсі допускаються проекти програм, розроблені та подані молодіжними громадськими організаціями, які мають обласний статус та зареєстровані в установленому законом порядку не пізніше ніж за рік до дня закінчення терміну подання заявок на конкурс, а також у разі надання громадськими організаціями гарантій щодо залучення ними коштів з альтернативних джерел, не заборонених законодавством, в обсязі не менше ніж 25 відсотків загальної суми кошторису витрат на реалізацію проекту. В окремих випадках допускаються проекти громадських організацій, які мають міський чи районний статус, але сам проект повинен мати обласне значення.
10. Проект програми не допускається до подальшої участі у конкурсі у разі, коли:
- подано недостовірну інформацію про діяльність громадської організації та її спроможність реалізувати проект програми;
- не забезпечено виконання вимог пункту 9 Порядку;
- надіслано офіційного листа про відкликання проекту програми з конкурсу;
- громадська організація, яка розробила та подала проект програми, перебуває в стадії ліквідації;
- проект програми подано після закінчення встановленого терміну;
- організація, яка подала проект не прозвітувала за реалізацію попередніх проектів профінансованих управлінням;
- конкурсна документація подана не в повному обсязі або не відповідає вимогам пункту 11 цього Порядку.
11. Конкурсна документація складається із:
1) заявки на участь у конкурсі, складеної за формою, затвердженою управлінням;
2) копії свідоцтва про реєстрацію громадської організації;
3) копії статуту (положення) громадської організації;
4) проекту програми та кошторису витрат для його реалізації за формами, затвердженими управлінням;
5) рекомендації від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, наукових установ або відповідних фахівців з проблем, на розв’язання яких спрямовано проект програми;
6) листів-підтверджень інших громадських організацій у разі, коли проект програми передбачає їх участь як співвиконавців.
12. Конкурсна документація приймається управлінням за офіційною адресою (м. Тернопіль, вул.Грушевського, 8, каб.332) та у термін, визначений в оголошенні про проведення конкурсу.
Після закінчення терміну прийняття конкурсної документації конкурсна комісія на своєму засіданні складає протокол про це із зазначенням усіх зареєстрованих заявок.
13. Копіювання та розповсюдження тексту проекту програми, що подається на конкурс, здійснюється лише за згодою громадської організації, яка розробила цей проект.
14. Конкурсна документація громадським організаціям не повертається, крім випадків, коли проект програми не допущено до участі в конкурсі.
15. Для проведення фахової оцінки проектів програм конкурсна комісія може залучати експертів. Експерти працюють на громадських засадах. Список експертів, порядок їх роботи та інструкція з оцінювання проектів програм затверджуються управлінням.
Не може бути експертом особа, яка є членом громадської організації, що подала проект програми на конкурс, або розробником чи виконавцем однієї з програм.
Експерт виставляє оцінку кожному проекту програми, заповнюючи оцінний лист, форма якого визначається інструкцією, затвердженою управлінням.
16. У разі потреби за рішенням конкурсної комісії може бути проведено перевірку достовірності інформації, поданої в конкурсній документації. До такої перевірки залучаються спеціалісти управління.
17. На підставі конкурсної документації та за результатами зазначеної у пункті 16 цього Порядку перевірки (у разі її проведення) конкурсна комісія визначає проекти програм, які перемогли у конкурсі.
Про своє рішення конкурсна комісія повідомляє усі громадські організації, які подали проекти програм на конкурс.
18. У разі коли до участі у конкурсі допущено лише один проект програми або не допущено жодного, конкурсна комісія має право прийняти рішення про продовження терміну прийняття конкурсної документації. Цей термін не повинен перевищувати 30 календарних днів після ухвалення конкурсною комісією такого рішення.
19. Конкурсна комісія визначає проекти програм, які можуть претендувати на часткове бюджетне фінансування. На підставі загальної оцінної відомості та за результатами експертної оцінки проектів програм, а також додаткового обговорення (у разі потреби) членами конкурсної комісії приймається рішення про визначення переможців конкурсу з рекомендацією про обсяги виділення бюджетних коштів на реалізацію цих проектів програм.
20. Рішення конкурсної комісії оформлюється відповідним протоколом, в якому зазначаються найменування громадських організацій, назви проектів програм-переможців та суми коштів, рекомендованих комісією для їх реалізації.
Протокол підписується усіма присутніми на засіданні членами конкурсної комісії та подається у триденний термін на затвердження управлінню.
Член конкурсної комісії має право висловити свою думку щодо визначення переможців конкурсу.
21. Під час розгляду питання про визначення переможців конкурсу на засідання конкурсної комісії в разі потреби можуть запрошуватися експерти з правом дорадчого голосу.
22. Про своє рішення щодо визначення переможців конкурсна комісія повідомляє громадські організації у тижневий термін після його прийняття.
Рішення про визначення переможців конкурсу підлягає оприлюдненню протягом двох тижнів після його прийняття.
23. Рішення конкурсної комісії щодо визначення переможців конкурсу є остаточним.
24. За результатами конкурсу управління видає наказ про затвердження переліку програм, визнаних переможцями конкурсу. У наказі обов’язково зазначається назва програми, найменування громадської організації-виконавця. Наказ є підставою для включення програми до календарного плану централізованих заходів управління та подальшого фінансування.
25. Порядок використання громадськими організаціями коштів бюджету, виділених на виконання програм, та подання фінансової звітності встановлюються управлінням.
26. Хід і результати виконання програм, визначених переможцями конкурсу, висвітлюються на веб-сайті управління та в засобах масової інформації.

Немає коментарів:

Дописати коментар