неділю, 15 травня 2016 р.

Рекомендації щодо прозорості місцевих бюджетів

Вирішення проблеми непрозорості бюджетного процесу має орієнтуватися на усунення причин, які її зумовлюють: по-перше, відсутності необхідних демократичних традицій у діяльності органів місцевої влади, внаслідок чого працівники відповідних служб не усвідомлюють важливості своєчасного і повного інформування громадян; по-друге, свідомого приховування інформації для того, щоб громада не дізналася про недоліки, зловживання чи корупційні схеми в діяльності місцевої влади, по-третє – відсутність належних навиків у представників територіальних громад.

Лише комплексний підхід до мінімізації перелічених чинників здатен забезпечити зростання доступності інформації про бюджет для населення. На основі результатів проведеного моніторингу доступності інформації про місцеві бюджети для населення, висновків експертів та з метою вирішення наявних у цій сфері проблем, коаліція громадських організацій рекомендує:
І. ОРГАНАМ ВЛАДИ:
1. Верховній Раді України:
А) На законодавчому рівні встановити чіткий перелік відомостей про бюджет, які обов’язково мають бути оприлюднені. Важливе значення при цьому має закріплення сучасних ефективних способів і засобів оприлюднення інформації. Забезпечити диференційований підхід до визначення способів оприлюднення інформації про бюджет різними органами місцевого самоврядування, враховуючи територіальне розташування потенційних користувачів інформації та ресурсні можливості владних органів, а саме:
–             зобов’язати місцеві державні адміністрації, міські ради міст обласного значення забезпечити функціонування офіційного сайту на якому розмістити окремий розділ “Бюджет”. Визначити чіткий перелік матеріалів, які поміщати на офіційний сайт, зокрема, бюджетні запити головних розпорядників бюджетних коштів; проект рішення про бюджет; рішення про затвердження бюджету; рішення про використання коштів резервного фонду бюджету; реєстр укладених договорів розпорядників коштів обласного бюджету, у якому, зокрема, зазначається назва розпорядника коштів, що уклав угоду, дата і номер угоди, найменування робіт або послуг, ціна за одиницю, кількість, суму, найменування постачальника; звіти про використання коштів бюджету; іншу важливу інформацію;
–             зобов’язати районні ради, ради об’єднаних територіальних громад, міські ради міст обласного значення оприлюднювати проект рішення про бюджет (рішення про внесення змін до бюджету) з усіма додатками не пізніше, ніж 20 робочих днів до його розгляду, рішення про бюджет, квартальний і річний звіт про виконання бюджету, іншу важливу інформацію що стосується бюджету, зокрема рішення про оренду комунальної власності, в засобах масової інформації і на офіційному сайті відповідних рад;
–             зобов’язати сільські, селищні і міські ради міст районного значення оприлюднювати проект рішення про місцевий бюджет (про внесення змін до місцевого бюджету), рішення про місцевий бюджет та інші рішення, що стосуються формування і використання коштів місцевого бюджету, зокрема рішення про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення шляхом розміщення їх на стендах у людних місцях, а також передавати такі рішення до відповідних місцевих бібліотек.
Б) У законодавстві закріпити відповідальність органів місцевого самоврядування за не оприлюднення передбаченої інформації про місцевий бюджет.
В) Передбачити відповідальність для службовців органів державного управління і місцевого самоврядування за ненадання інформації, що стосується управління коштами місцевих бюджетів;
Г) Збільшити фінансування Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини для забезпечення належної чисельності Секретаріату Уповноваженого та регіональних представництв, або повернути функції контролю за дотриманням ЗУ «Про доступ до публічної інформації» прокуратурі.
Д) Змінити терміни давності притягнення до адміністративної відповідальності за порушення норм ЗУ «Про доступ до публічної інформації» з огляду на значну тривалість термінів проваджень. Законодавчо передбачити механізм приводу посадовців до представників Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини для дачі пояснень за фактом порушення прав громадян на доступ до публічної  інформації.
Е) Повернути можливість доступу громадян до правосуддя,  шляхом внесення зміни в Закон України «Про судовий збір» та знизити ставки судового збору розмірів, що діяли до 01.09.2015 року.
2.Кабінету Міністрів України:
А) Ухвалити порядок оприлюднення інформації про місцеві бюджети, з урахуванням необхідності реалізації норм законодавства щодо публічності і прозорості місцевих бюджетів.
Б)  Розробити порядок публічного звітування головними розпорядниками коштів місцевих бюджетів з урахуванням забезпечення диференційованого підходу, враховуючи територіальне розташування потенційних користувачів інформації та ресурсні можливості владних органів.
В) Внести зміни до положення про Міністерство фінансів України, передбачивши при цьому обов’язок щодо надання методичної допомоги органам місцевого самоврядування щодо забезпечення прозорості місцевих бюджетів.
Г) При наданні субвенцій бюджетам об’єднаним територіальним громадам, чи грантів з Державного Фонду Регіонального Розвитку місцевим радам вносити обов’язковою статтею норму про публічне звітування за використані кошти
3. Міністерству фінансів України:
А) Розробити типову форму бюджетного запиту для розпорядників різних видів місцевих бюджетів – обласних, районних, міських, районних у містах, селищних і сільських бюджетів, бюджетів ОТГ. Зобов’язати місцеві фінансові органи оприлюднювати на офіційних сайтах бюджетні запити подані головними розпорядниками коштів.
В) Передбачити, що у матеріалах контролюючих органів за результатами контрольних заходів щодо місцевих бюджетів обов’язково відображається стан виконання вимог нормативно-правових актів щодо оприлюднення інформації про місцеві бюджети.
4. Органам місцевого самоврядування:
А) Місцевим радам проводити обов’язкове громадське обговорення проекту бюджету і звіту про виконання бюджету. Розглядати отримані пропозиції від громадськості на депутатських комісіях про результати якого повідомляти авторів пропозицій.
Б) Разом з опублікуванням проекту місцевого бюджету оприлюднювати позицію депутатських фракцій стосовно цього рішення та громадських експертиз.
В) Вивчати і застосовувати кращий зарубіжний досвід щодо забезпечення прозорості бюджетного процесу на місцевому рівні. Зокрема впровадження практик гендерного бюджетування.
Г) -встановити стандарти вартості виконуваних публічних завдань
Д) -встановити мінімальні стандарти публічних послуг, надання яких повинно бути гарантовано забезпеченим державою

Е) Проводити публічне заслуховування звітів головних розпорядників коштів місцевих бюджетів про використання коштів місцевих бюджетів, які повинні містити перелік заходів здійснених за рахунок коштів місцевих бюджетів. Подані звіти головними розпорядниками коштів розміщувати на офіційному сайті місцевих рад. Передбачити, що публічне представлення звітів усіх головних розпорядників коштів місцевих бюджету (в розрізі економічної класифікації видатків) про виконання місцевих бюджетів здійснюється до 20 березня року, наступного за звітним.

ІІ ГРОМАДЯНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВУ:
В умовах зростання ваги фактору персональних і персонально-групових впливів та інституційної формалізації сфери міжбюджетних відносин на тлі подальшого руйнування інституційно-правового простору держави вирішальну роль у формуванні правосуб’єктності учасників бюджетного процесу відіграватиме  громадянське суспільство та його ініціативи.
У цьому руслі пропонуємо провести загальнонаціональну громадянську кампанію, спрямовану на реформування та правове утвердження бюджетного, а згодом і бюджетно-податкового процесу в інтересах більшості громадян. Завдання громадянської кампанії – переведення питань формування і розподілу бюджету з площини персонально-групових відносин, що породжують корупцію, у площину публічної політики. Передбачається, що стрижнем кампанії стане розробка, обговорення, подання до парламенту і прийняття ВРУ громадянського законопроекту (пакету законопроектів) з питань участі громадськості у бюджетному процесі на всіх рівнях.
Важливим важелем впливу громадськості мають бути ініціювання створення громадських бюджетних рад при місцевих радах. Новий орган повинен слідкувати за прозорістю бюджетів, забезпечувати громадський контроль за ефективністю використання бюджетних коштів, враховувати думки громадськості стосовно напрямків використання бюджетних коштів, інформувати та залучати громадськість до формування місцевого бюджету та співпраці з органами місцевого самоврядування.
До складу Громадської ради зможуть залучатися представники об’єднань громадян, благодійних фондів, об’єднань співвласників багатоповерхових будинків, зареєстрованих відповідно до чинного законодавства України, активні мешканці місцевості, студенти, працівники підприємств, установ та організацій та засобів масової інформації тощо.
Ці люди матимуть можливість брати участь в формуванні бюджетних запитів, здійснювати моніторинг бюджетних процесів, контролювати прозорість бюджетів.
Важливим напрямком діяльності громадських активістів є вивчення міжнародного досвіду прозорості влади та створення неформальних навчальних інституцій на зразок Академії спроможності громад  для узагальнення кращих практик світових та українських НУО та навчання активістів. Пріоритетними напрямками на нинішньому етапі могли би стати навчання активістів новостворених обєднаних територріальних громад з навчання їх принципів гендерного бюджету та -використання основ механізму CCLD - місцевого розвитку, керованого суспільством, суттю якого є створення місцевих стратегій і місцевих партнерств.

Окремим напрямком роботи представників НУО може стати використання інструменту громадської експертизи існуючих регіональних бюджетних програм. І, нарешті, громадським активістам варто активніше використовувати можливість інтернетсервісів  соціальних мереж (Facebook, Twitter, Blogger, YouTube тощо).

Немає коментарів:

Дописати коментар